Deputación de Lugo

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Actividade á que se inscribe:


Nome:


Apelidos:


Data de nacemento:


DNI/Pasaporte:


Enderezo:


Poboación:


Provincia:


Teléfono:


Enderezo Electrónico:


Autorizo a que os meus datos sexan utilizados para futuras comunicacións por parte do Servizo de Medio Ambiente.

    
O/a solicitante garante que a información facilitada é certa, completa e que coñece que a omisión ou falsedade da mesma dará lugar á anulación da súa candidatura. Co envío da información solicitada autorízase a utilización destes datos para a actividade á que se presenta. Así mesmo, e de acordo coa Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os datos que se solicitan no presente formulario pasarán a formar parte dun ficheiro debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, responsabilidade da Excma. Deputación Provincial de Lugo, coa finalidade de prestar o servizo requerido. Vostede pode exercer os dereitos de oposición, acceso, rectificación e cancelación dirixíndose ao noso Rexistro Xeral coa súa solicitude e fotocopia do seu DNI.
Actividade adultos (Aa)
16/03/2019 - 30/03/2019 Obradoiro de elaboración de cervexa artesá
Horario: 16 de marzo, de 9:00 a 16:00 horas
23 de marzo, de 11:00 a 14:00 horas
30 de marzo, de 10:00 a 15:00 horas
Lugar: Edificio de Servicios Multiples (Cervantes)
Plazas Libres: 11
Actividade adultos (Aa)
20/03/2019 - 22/03/2019 Campus dirixido á comunidade educativa. Profesorado
Horario: Horario de tarde, de 16:30 a 20:00 horas
20, 21 e 22 de marzo sesións teóricas, pendente de determinar o día de visita ás empresas
Centro de Interpretación Terras do Miño (Paseo do Río Rato)
Plazas Libres: 9
Actividade adultos (Aa)
23/03/2019 - Obradoiro: Xardíns ecolóxicos e verticais con materiais reciclados
Horario: 23 de marzo de 10h a 14h.
Lugar: Centro de interpretación Terras do Miño.
Prazas: 20
Plazas Libres: 0
Actividade adultos (Aa)
25/03/2019 - 28/03/2019 Campus Ancares dirixido á poboación xeral. Persoas emprendedoras
Horario: Tarde (de 16:00 a 20:00 horas).
25, 26 e 27 de marzo sesións teóricas, e 28 de marzo visitas a empresas (todo o día)
Edificio de Servizos Múltiples (San Román de Cervantes)
Plazas Libres: 7
Actividade adultos (Aa)
28/03/2019 - Conferencia: Preparación do solo do horto
Horario: 28 de marzo de 18h a 21h .
Lugar: Centro de interpretación Terras do Miño.
Prazas: 40
Plazas Libres: 0
Actividade adultos (Aa)
30/03/2019 - 31/03/2019 Curso de fotografía: Natureza invernal
Horario: Sábado 30 de marzo de 10:00h a 14:00h e de 16:00h a 21:00h e Domingo 31 de marzo de 11:30h a 14:30h.
Lugar: Centro de interpretación Terras do Miño.
Prazas: 12
Plazas Libres: 0

 

Para acadar máis información: und.medioambiente@deputacionlugo.org
Deputación de Lugo - C/ San Marcos Num 8 - 27001 Lugo (Galicia)