Deputación de Lugo

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Actividade á que se inscribe:


Nome:


Apelidos:


Data de nacemento:


DNI/Pasaporte:


Enderezo:


Poboación:


Provincia:


Teléfono:


Enderezo Electrónico:


Autorizo a que os meus datos sexan utilizados para futuras comunicacións por parte do Servizo de Medio Ambiente.

    
O/a solicitante garante que a información facilitada é certa, completa e que coñece que a omisión ou falsedade da mesma dará lugar á anulación da súa candidatura. Co envío da información solicitada autorízase a utilización destes datos para a actividade á que se presenta. Así mesmo, e de acordo coa Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os datos que se solicitan no presente formulario pasarán a formar parte dun ficheiro debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, responsabilidade da Excma. Deputación Provincial de Lugo, coa finalidade de prestar o servizo requerido. Vostede pode exercer os dereitos de oposición, acceso, rectificación e cancelación dirixíndose ao noso Rexistro Xeral coa súa solicitude e fotocopia do seu DNI.
Xornada Enerxía e Clima
20/03/2018 - Xornada Enerxía e Clima
Horario: 10:30 a 13:30 e 16:30 a 18:45
Lugar: Salón de Actos da Deputación de Lugo
Plazas Libres: 145
Actividade adultos (Aa)
21/03/2018 - Visita ao parque de Sotavento
Horario: 21 de febreiro ás 16:00 horas.
Lugar: Av. Ramón Ferreiro (Lugo).
Plazas Libres: 39
Actividade adultos (Aa)
21/03/2018 - Obradoiro de elaboración de licores artesanais
Horario: 21 de Marzo de 16:00 a 20:00 horas.
Lugar: Centro de Servicios Sociais. Praza da Feira Vella (Becerreá).
Plazas Libres: 0
Actividade infantil (Ai)
26/03/2018 - 02/04/2018 Campamento urbano
26,27, 28 de Marzo e 2 e Abril. 10h e 14h . . C.I Terras do Miño. Paseo do Río Rato. Lugo
Plazas Libres: 0
Actividade adultos (Aa)
30/03/2018 - Obradoiro de arxila para nenos
Horario: 30 de Marzo de 16:00 a 20:00 horas.
Lugar: Escola de Barcia (Navia de Suarna).
Plazas Libres: 0

 

Para acadar máis información: und.medioambiente@deputacionlugo.org
Deputación de Lugo - C/ San Marcos Num 8 - 27001 Lugo (Galicia)