Deputación de Lugo

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Actividade á que se inscribe:


Nome:


Apelidos:


Data de nacemento:


DNI/Pasaporte:


Enderezo:


Poboación:


Provincia:


Teléfono:


Enderezo Electrónico:


Autorizo a que os meus datos sexan utilizados para futuras comunicacións por parte do Servizo de Medio Ambiente.

    
O/a solicitante garante que a información facilitada é certa, completa e que coñece que a omisión ou falsedade da mesma dará lugar á anulación da súa candidatura. Co envío da información solicitada autorízase a utilización destes datos para a actividade á que se presenta. Así mesmo, e de acordo coa Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os datos que se solicitan no presente formulario pasarán a formar parte dun ficheiro debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, responsabilidade da Excma. Deputación Provincial de Lugo, coa finalidade de prestar o servizo requerido. Vostede pode exercer os dereitos de oposición, acceso, rectificación e cancelación dirixíndose ao noso Rexistro Xeral coa súa solicitude e fotocopia do seu DNI.
Actividade familiar (Af)
20/11/2018 - Día internacional da infancia. Obradoiro de contos e historias para o sostemento ambiental
Horario: 20 de novembro de 16:00 a 17:30 horas
Lugar: Salón de actos da Deputación Provincial
Plazas Libres: 63
Actividade adultos (Aa)
24/11/2018 - Introdución á silvicultura nas masas de frondosas autóctonas
Horario: 24 de novembro de 10:00 a 14:00 horas e de 16:00 a 19:00 horas
Lugar: Centro de Interpretación Terras do Miño
Plazas Libres: 5
Actividade familiar (Af)
03/12/2018 - Onde vai, onde vai. Teatro e inclusión, a mellor mestura para a preservación do medio
Horario: 3 de decembro ás 19:00 horas
Lugar: Salón de actos da Deputación Provincial
Plazas Libres: 59
Actividade familiar (Af)
15/12/2018 - Os segredos da noite: Fototrampeo de mamíferos
Horario: 15 de decembro de 10:00 a 14:00 horas
Lugar: Centro de Interpretación Terras do Miño
Plazas Libres: 0
Actividade infantil (Ai)
26/12/2018 - 28/12/2018 Decoración e contos do Nadal e a natureza invernal
Horario: 26, 27 e 28 de decembro de 10:00 a 14:00 horas
Nenos de 7 a 13 anos
Lugar: Centro de Interpretación Terras do Miño
Plazas Libres: 0

 

Para acadar máis información: und.medioambiente@deputacionlugo.org
Deputación de Lugo - C/ San Marcos Num 8 - 27001 Lugo (Galicia)