Deputación de Lugo

ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTAIS TERRAS DO MIÑO PARA O 3º TRIMESTRE DE 2017

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Actividade á que se inscribe:


Nome:


Apelidos:


Data de nacemento:


DNI/Pasaporte:


Enderezo:


Poboación:


Provincia:


Teléfono:


Enderezo Electrónico:


Autorizo a que os meus datos sexan utilizados para futuras comunicacións por parte do Servizo de Medio Ambiente.

    
O/a solicitante garante que a información facilitada é certa, completa e que coñece que a omisión ou falsedade da mesma dará lugar á anulación da súa candidatura. Co envío da información solicitada autorízase a utilización destes datos para a actividade á que se presenta. Así mesmo, e de acordo coa Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os datos que se solicitan no presente formulario pasarán a formar parte dun ficheiro debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, responsabilidade da Excma. Deputación Provincial de Lugo, coa finalidade de prestar o servizo requerido. Vostede pode exercer os dereitos de oposición, acceso, rectificación e cancelación dirixíndose ó noso Rexistro Xeral coa súa solicitude e fotocopia do seu DNI.
21/09/2017 - Cogomelos da nosa contorna: as boletáceas.
CONFERENCIAS .De 19:30 a 21:00 horas. C.I. Terras do Miño.
Plazas Libres: 0
23/09/2017 - Módulo III: A migración das aves
ACTIVIDADES DESTINADAS A FAMILIAS .De 10:00 a 14:00 horas. C.I. Terras do Miño.
Plazas Libres: 2
30/09/2017 - Obradoiro de horta en terraza ou balcón con materiais reciclados
ACTIVIDADES DESTINADAS A FAMILIAS .De 10:00 a 14:00 horas. C.I. Terras do Miño.
Plazas Libres: 0

Descarga o cartel
Prema na imaxe para descargar o cartel

 

Para acadar máis información: und.medioambiente@deputacionlugo.org
Deputación de Lugo - C/ San Marcos N°8 - 27001 Lugo (Galicia)