Deputación de Lugo

FORMULARIO DE INSCRICIÓN

Actividade ? que se inscribe:


Nome:


Apelidos:


Data de nacemento:


DNI/Pasaporte:


Enderezo:


Poboación:


Provincia:


Teléfono:


Enderezo Electrónico:


Autorizo a que os meus datos sexan utilizados para futuras comunicaci?ns por parte do Servizo de Medio Ambiente.

    
O/a solicitante garante que a información facilitada é certa, completa e que coñece que a omisión ou falsedade da mesma dará lugar á anulación da súa candidatura. Co envío da información solicitada autorízase a utilización destes datos para a actividade á que se presenta.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DOS SEUS DATOS
  • Responsable DEPUTACIÓN DE LUGO
  • Finalidade O Servizo organiza estas actividades na provincia de Lugo, totalmente gratuítas e dirixidas aos cidadáns, tanto adultos como nenos. Os participantes inscríbense nas actividades na web da Deputación, por correo electrónico ou por teléfono, remitindo ao Servizo os seus datos persoais, e que logo son utilizados para comunicarlles novas actividades
  • Lexitimación Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada no interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento
    Lei 8/1989, de 15 de xuño, de delimitación e coordinación das competencias das Deputacións Provinciais de Galicia
  • Destinatarios Non están previstas
  • Dereitos Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e, no seu caso, oposición e portabilidade dos datos
  • Procedencia O propio interesado ou o seu representante legal
Para información adicional relativa á protección dos seus datos, por favor, consulte a seguinte ligazón na web da Deputación

 

Para acadar m?is información: und.medioambiente@deputacionlugo.org
Deputación de Lugo - C/ San Marcos Num 8 - 27001 Lugo (Galicia)
982227813 - 982305930