CURSOS e TALLERES dirixidos aos MAIORES da PROVINCIA de LUGO para a PROMOCIÓN da súa AUTONOMÍA PERSOAL

ACTUACIÓN: Promoción da autonomía persoal dos maiores da provincia

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Fundación Tic - IN LUGO - Centro de Innovación Social
C/ Frei Plácido Rei Lemos 2ª planta S/N – 27004 Lugo (Galicia)

Teléfono: 982 225 186

INFORMACIÓN E INSCRICIÓNS

Actuación: Promoción da autonomía persoal dos maiores da provincia

O obxectivo destes cursos e talleres é ser un estímulo para usar as novas tecnoloxías, facendo conscientes aos participantes das utilidades e dos beneficios que estas lles poden proporcionar: actividades útiles ademais de amenas e gratificantes.

Un aliciente importante para as persoas maiores, empregar as novas tecnoloxías no seu propio fogar, en todas as súas vertentes, favorecendo deste xeito a súa autonomía persoal, a adquisición de habilidades e a mellora e preservación das súas capacidades cognitivas e funcionais, fomentando así o envellecemento activo.

AULA DE TRANSMISIÓN DE COÑECEMENTO
Nas instalacións do InLugo (Fundación TIC) existe un aula interactiva con material informático e conexión a Internet a disposición de todas aquelas persoas maiores que o desexen.             
Así mesmo, empregarse para realizar actividades de reforzo dos coñecementos adquiridos nos diferentes cursos realizados (ver final documento).                                           
                                              
TITORÍAS PERSONALIZADAS
(Previa Cita)
As persoas que precisen axuda con respecto ás novas tecnoloxías, poderán achegarse ao centro para tentar resolver as súas dúbidas.
Nas datas e horas especificadas, os profesores do INLUGO, resolverán dúbidas tecnolóxicas a todos os maiores que o precisen, de xeito individualizado.


AS INSCRICIÓNS ABRIRANSE O 11 DE XANEIRO DE 2018 Á 18:00H.

LISTADO DE CURSOS

14 - Manéxate coas novas tecnoloxías: coñece a túa tablet

CELEBRACIÓN: 13, 14 e 15 de Marzo/ (16:30-18:30) / 6 horas

Curso sobre manexo básico de tablets. Uns dispositivos moi útiles para os maiores pola súa facilidade de manexo. Hoxe son xa elementos cotiás e de utilidade, aos que se lles pode sacar moito proveito. O obxectivo principal deste curso é aprender o manexo básico destes dispositivos: acender e apagar, manexarse polos diferentes menús, coñecer aplicacións básicas, en definitiva coñecer as posibilidades das mesmas. Este curso é totalmente práctico, xa que dende o primeiro momento manexaremos as tablets, e a través de exercicios e xogos sinxelos irase adquirindo a soltura necesaria para coñecelas e sacarlles proveito. Porque coas tablets, as TIC están na punta dos teus dedos.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

15 - Que son as redes socias? Descobre Facebook

CELEBRACIÓN: 13, 14 e 15 de Marzo / (11:00-13:00) / 6 horas

Con este curso preténdese que as persoas maiores interactúen coas novas tecnoloxías e se acheguen ao mundo das redes sociais, coñezan a súa utilidade e se favoreza a súa inclusión social mediante as posibilidades que ofrece Internet. As actividades a realizar neste curso serán dinámicas, xa que non só se centrarán en contidos, senón que se pretenderá amosar aos participantes como crear e empregar de xeito seguro un perfil en Facebook para compartir as súas inquedanzas. Isto favorecerá a súa autonomía persoal, a comunicación e a socialización.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

18 - Taller collage ou composición fotográfica

CELEBRACIÓN: 21 e 22 de Febreiro / (16:30-18:30) / 4 horas

Este curso de curta duración, ofrece aos participantes un exemplo máis de como empregar os dispositivos móbiles, tanto a tablet coma o móbil, para incentivar o seu uso, e amosar tamén a súa parte lúdica. Durante o curso verase como se descargan e ordenan aplicacións, ademais de como empregar as diversas apps para crear un collage fotográfico. Este curso e o curso de Retoque fotográfico son complementarios. Con eles preténdese estimular as capacidades cognitivas dos participantes e amosar os novos dispositivos dun xeito máis lúdico e ameno, e fomentar así a sociabilidade dos participantes.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

19 - Organízate co teu móbil (Nivel I de uso do móbil smartphone)

CELEBRACIÓN: 27 e 28 de Febreiro e 1 de Marzo / (11:00-13:00) / 6 horas

Este curso pretende amosar as vantaxes do uso do teléfono móbil na vida diaria das persoas maiores, posibilitándolles os coñecementos para realizar chamadas de emerxencia, ou o uso da alarma para a toma de medicación, favorecendo así a mellora na súa calidade de vida, fortalecendo a autoestima e estimulando a capacidade cognitiva dos maiores e as súas relacións sociais. Os participantes aprenderán a usar o teléfono móbil en tres sesións dinámicas nas que realizarán chamadas e enviarán mensaxes aos compañeiros, o que favorecerá a súa inclusión social e mellorará a súa socialización.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

20 - Exercicio mental con Tablet

CELEBRACIÓN: 27 e 28 de Febreiro e 1 de Marzo / (11:00-12:30) / 4,5 horas

Neste Taller empregaremos a tablet ou o smartphone e varias das múltiples aplicacións gratuítas existentes para o sistema operativo Android, para a prevención do deterioro cognitivo do colectivo que conforman as persoas maiores da provincia de Lugo. O uso destes dispositivos pode permitirnos a realización de sinxelas actividades de estimulación cognitiva de gran valor. Empregaremos diversas aplicacións, para traballar o cálculo básico), a memoria visual, o cálculo de distancias e a análise, a linguaxe, a percepción e a orientación espacial. Este Taller pode servir como estímulo para usar as novas tecnoloxías, neste caso os dispositivos táctiles como a tablet ou o smartphone, para dispoñer e levar a cabo estimulacións cognitivas no propio fogar, con actividades moi lúdicas e dinámicas, que permiten gran flexibilidade na planificación das mesmas.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

21 - Manéxate coas novas tecnoloxías: coñece o teu ordenador

CELEBRACIÓN: 27 e 28 de Febreiro e 1 de Marzo / (16:30-18:30) / 6 horas

Curso sobre manexo básico de ordenador. Moitos maiores nunca se teñen “enfrontado” a un ordenador. Hoxe é xa un elemento cotiá e de utilidade, pero para sacarlle proveito temos que coñecer como se usa. O obxectivo principal deste curso é aprender o manexo básico deste dispositivo: acender e apagar o dispositivo, manexar o rato para comunicarnos co ordenador, coñecer as funcións das teclas, ... Como reza o dito: “a camiñar apréndese camiñando”, o curso é totalmente práctico. Dende o primeiro momento manexaremos o ordenador, e a través de exercicios e xogos sinxelos irase adquirindo a soltura necesaria para coñecelo e sacarlle proveito. Resumindo, perder o medo no uso das TIC.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

22 - Atréveste con Internet? Axudámosche

CELEBRACIÓN: 5, 6, 7 e 8 de Marzo / (16:30-18:30) / 8 horas

O obxectivo principal deste curso é aprender os fundamentos básicos para poder acceder a Internet e a toda a súa información. Algo que parece tan básico non o é tanto para as persoas maiores e, sen embargo, poden obter beneficios interesantes en canto a autonomía para a súa vida cotiá. Ao final do curso preténdese que os asistentes sexan capaces de conectarse a Internet por si mesmos, e sexan capaces de atopar información útil no día a día: pedir cita para o médico de cabeceira, coñecer a previsión do tempo para a semana, consultar a programación de televisión, localizar a gasolineira máis barata no noso entorno, escoitar a radio en directo por Internet, atopar e participar nun torneo de tute en liña, ... En definitiva, aumentar a súa autonomía a través das TIC.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

23 - Avanza e coñece todo o que podes facer co teu smartphone

CELEBRACIÓN: 6, 7 e 8 de Marzo / (11:00-13:00) / 6 horas

Este curso preséntase como complemento do Nivel I de uso de móbil/smartphone. Trátase de ofrecer ás persoas maiores da provincia, os coñecementos sobre este dispositivo para aproveitar mellor as vantaxes que ofrecen as novas aplicacións para o teléfono móbil. Os participantes aprenderán a conectarse a unha rede Wifi, a descargar e instalar aplicacións e a gardar os contactos do teléfono no ordenador. Isto axudaralles a aumentar a súa autonomía persoal e a súa autoestima.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

24 - Exercicio mental con ordenador

CELEBRACIÓN: 6, 7 e 8 de Marzo / (11:00-12:30) / 4,5 horas

Con este Taller preténdese empregar o ordenador e as múltiples propostas existentes na rede para a prevención do deterioro cognitivo do colectivo que conforman as persoas maiores da provincia de Lugo. O uso de novas tecnoloxías pode permitirnos a realización de actividades de estimulación cognitiva de xeito online, ou a través de programas e xogos que de maneira gratuíta podemos descargar no noso ordenador. As actividades a realizar neste Taller serán moi dinámicas, permitindo gran flexibilidade na planificación das mesmas. Poderemos traballar diversas capacidades cognitivas, entre outras: Atención e concentración, Memoria, Funcións Executivas, Percepción e Recoñecemento, Linguaxe ou Cálculo. Os participantes deste Taller sairán do mesmo coñecendo moitas das múltiples propostas que se atopan na rede para aplicalas no seu fogar, mellorando así a súa autonomía persoal e previndo dentro do posible o deterioro cognitivo derivado da súa idade.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

26 - Avanza e coñece todo o que podes facer coa túa tablet

CELEBRACIÓN: 20, 21 e 22 de Marzo / (11:00-13:00) / 6 horas

Unha vez adquirimos os coñecementos básico do funcionamento dunha Tablet, debemos profundizar en cousas básicas pero a vez complexas como poden ser a instalación dunha app ou a forma de eliminalas unha vez que non as utilizamos. Este curso é totalmente práctico, xa que dende o primeiro momento manexaremos as tablets, e a través de exercicios básicos chegaremos a copiar arquivos nestes dispositivos e a personalizar o noso dispositivo da forma que máis nos interese. Porque coas tablets, as TIC están na punta dos teus dedos.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

27 - Que son as redes socias? Descobre Facebook

CELEBRACIÓN: 20, 21 e 22 de Marzo / (16:30-18:30) / 6 horas

Con este curso preténdese que as persoas maiores interactúen coas novas tecnoloxías e se acheguen ao mundo das redes sociais, coñezan a súa utilidade e se favoreza a súa inclusión social mediante as posibilidades que ofrece Internet. As actividades a realizar neste curso serán dinámicas, xa que non só se centrarán en contidos, senón que se pretenderá amosar aos participantes como crear e empregar de xeito seguro un perfil en Facebook para compartir as súas inquedanzas. Isto favorecerá a súa autonomía persoal, a comunicación e a socialización.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

28 - Comunícate cos teus a través do móbil

CELEBRACIÓN: 21 e 22 de Marzo / (11:00-13:00) / 4 horas

Con este curso preténdese que as persoas maiores interactúen coas novas tecnoloxías e se acheguen ao mundo das comunicacións e redes sociais, favorecendo así a súa inclusión social mediante as posibilidades que ofrece este tipo de aplicacións. As actividades a realizar neste curso serán dinámicas, xa que non só se centrarán en contidos, senón que se pretenderá amosar aos participantes como crear e empregar as diversas aplicacións, coma o Messenger, Whats app e correo electrónico, para compartir as súas inquedanzas. Isto favorecerá a súa autonomía persoal, a comunicación e a socializabilidade dos participantes.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

29 - Taller de Movie Maker

CELEBRACIÓN: 23 de Marzo / 8 horas

17 e 18 de Xaneiro 16:30-18:30 14 e 15 de Marzo 11:00-13:00 Serie de talleres curtos, en sesións de dúas horas, para mellorar e continuar coa aprendizaxe, afianzando e potenciando os coñecementos adquiridos nos cursos realizados, na que os participantes realizarán unha serie de actividades. Este Taller vai dirixido ás persoas que fixeran o curso de "Facemos vídeo con fotografías"

FORMULARIO DE INSCRICIÓN EN LIÑA

30 - Taller de internet

CELEBRACIÓN: 23 de Marzo / 12 horas

22 Xaneiro 11:00-13:00 26 Xaneiro 11:00-13:00 5 Febreiro 16:30-18:30 5 Marzo 11:00-13:00 16 Marzo 11:00-13:00 23 Marzo 11:00-13:00 Tendo en conta ás peticións da maioría dos usuarios de repetir e de facer os cursos de máis duración, impartiranse unha serie de talleres curtos, en sesións de dúas horas, para mellorar e continuar coa aprendizaxe, afianzando e potenciando os coñecementos adquiridos nos cursos realizados, nunhas sesións de curta duración na que os participantes realizarán unha serie de actividades. Estes Talleres están dirixidos a aquelas persoas que xa realizaran os cursos de internet, polo que se reservará a participación neles a aquelas persoas que asistiran aos cursos correspondentes, impartidos no centro. Resulta preciso facer esta distinción, para que as sesións sexan dinámicas e así poder reforzar ou ver máis aspectos e/ou contidos diferentes.

FORMULARIO DE INSCRICIÓN EN LIÑA

31 - O banco no teu móbil

CELEBRACIÓN: 23 de Marzo / 4 horas

22 de Xaneiro 16:30-18:30 1 de Febreiro 11:00-13:00 Tendo en conta ás peticións da maioría dos usuarios de repetir e de facer os cursos de máis duración, impartiranse unha serie de talleres curtos, en sesións de dúas horas, para mellorar e continuar coa aprendizaxe, afianzando e potenciando os coñecementos adquiridos nos cursos realizados, nunhas sesións de curta duración na que os participantes realizarán unha serie de actividades. Estes Talleres están dirixidos a aquelas persoas que xa realizaran os cursos de móbil, polo que se reservará a participación neles a aquelas persoas que asistiran aos cursos correspondentes, impartidos no centro. Resulta preciso facer esta distinción, para que as sesións sexan dinámicas e así poder reforzar ou ver máis aspectos e/ou contidos diferentes. Neste caso veremos como manexar as aplicacións do banco dende o móbil ou tablet.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

32 - Taller Google Fotos

CELEBRACIÓN: 23 de Marzo / 4 horas

29 de Xaneiro 16:30-18:30 2 de Marzo 11:00-13:00 Tendo en conta ás peticións da maioría dos usuarios de repetir e de facer os cursos de máis duración, impartiranse unha serie de talleres curtos, en sesións de dúas horas, para mellorar e continuar coa aprendizaxe, afianzando e potenciando os coñecementos adquiridos nos cursos realizados, nunhas sesións de curta duración na que os participantes realizarán unha serie de actividades. Este Taller está dirixido a aquelas persoas que xa realizaran os cursos de móbil, e internet, polo que se reservará a participación neles a aquelas persoas que asistiran aos cursos correspondentes, impartidos no centro. Resulta preciso facer esta distinción, para que as sesións sexan dinámicas e así poder reforzar ou ver máis aspectos e/ou contidos diferentes.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

33 - Taller organiza e instala as túas apps no móbil/tablet

CELEBRACIÓN: 23 de Marzo / 4 horas

31 de Xaneiro 11:00 5 de Febreiro 11:00 Tendo en conta ás peticións da maioría dos usuarios de repetir e de facer os cursos de máis duración, impartiranse unha serie de talleres curtos, en sesións de dúas horas, para mellorar e continuar coa aprendizaxe, afianzando e potenciando os coñecementos adquiridos nos cursos realizados, nunhas sesións de curta duración na que os participantes realizarán unha serie de actividades. Estes Talleres están dirixidos a aquelas persoas que xa realizaran os cursos de móbil, polo que se reservará a participación neles a aquelas persoas que asistiran aos cursos correspondentes, impartidos no centro. Resulta preciso facer esta distinción, para que as sesións sexan dinámicas e así poder reforzar ou ver máis aspectos e/ou contidos diferentes.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

34 - Taller de móbil

CELEBRACIÓN: 23 de Marzo / 6 horas

2 Febreiro 11:00-13:00 12 de Febreiro 11:00-13:00 20 de Marzo 11:00-13:00 Tendo en conta ás peticións da maioría dos usuarios de repetir e de facer os cursos de máis duración, impartiranse unha serie de talleres curtos, en sesións de dúas horas, para mellorar e continuar coa aprendizaxe, afianzando e potenciando os coñecementos adquiridos nos cursos realizados, nunhas sesións de curta duración na que os participantes realizarán unha serie de actividades. Estes Talleres están dirixidos a aquelas persoas que xa realizaran os cursos de móbil, polo que se reservará a participación neles a aquelas persoas que asistiran aos cursos correspondentes, impartidos no centro. Resulta preciso facer esta distinción, para que as sesións sexan dinámicas e así poder reforzar ou ver máis aspectos e/ou contidos diferentes.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

35 - Taller de mensaxería móbil

CELEBRACIÓN: 23 de Marzo / 4 horas

16 de Febreiro 11:00 9 de Marzo 11:00 Serie de talleres curtos, en sesións de dúas horas, para mellorar e continuar coa aprendizaxe, afianzando e potenciando os coñecementos adquiridos nos cursos realizados, na que os participantes farán unha serie de actividades. Este Taller vai dirixido ás persoas que fixeran o curso de "Avanza e coñece o teu Smartphone", e veranse aplicacións coma o Messenger, What's app e correo electrónico. Neste taller empregaremos a tablet ou o móbil, para ver como funcionan nos diversos dispositivos.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

36 - Taller camiña e busca co teu móbil

CELEBRACIÓN: 23 de Marzo / 4 horas

19 Febreiro 11:00-13:00 26 de Febreiro 16:30-18:30 Serie de talleres curtos, en sesións de dúas horas, para mellorar e continuar coa aprendizaxe, afianzando e potenciando os coñecementos adquiridos nos cursos realizados, na que os participantes farán unha serie de actividades. Este Taller vai dirixido ás persoas que fixeran o curso de "Internet", e veranse aplicacións coma o Google Maps, (ou similar, dependendo da compatibilidade do dispositivo empregado), ademáis doutras que nos axudan a controlar a actividade física. Con estas últimas, contabilizamos os pasos andados durante o exercicio, kalorías queimadas e un longo etcétera. Por outra banda, con outra aplicación, obteremos información do lugar que se precise, e localizaremos establecementos que señan do noso interese, así coma farmacias, hoteis, restaurantes ou lugares a visitar, visitando páxinas ou apps coma Street View, Tripadvisor ou Trivago por exemplo.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

37 - Taller de Facebook

CELEBRACIÓN: 23 de Marzo / 4 horas

23 Febreiro 11:00-13:00 26 de Febreiro 11:00-13:00 Tendo en conta ás peticións da maioría dos usuarios de repetir e de facer os cursos de máis duración, impartiranse unha serie de talleres curtos, en sesións de dúas horas, para mellorar e continuar coa aprendizaxe, afianzando e potenciando os coñecementos adquiridos nos cursos realizados. Estes Talleres están dirixidos a aquelas persoas que xa realizaran os cursos ou que teñan coñecementos básicos sobre o taller ao que se queira asistir, polo que se reservará a participación neles a aquelas persoas que asistiran aos cursos correspondentes, impartidos no centro. Resulta preciso facer esta distinción, para que as sesións sexan dinámicas e así poder reforzar ou ver máis aspectos e/ou contidos diferentes.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

TALLERES TECNOLÓXICOS DE REFORZO

Tendo en conta ás peticións da maioría dos usuarios de repetir e de facer os cursos de máis duración, os venres en horario de mañá impartiranse unha serie de talleres curtos, en sesións de dúas horas, para mellorar e continuar coa aprendizaxe, afianzando e potenciando os coñecementos adquiridos nos cursos realizados, nunhas sesións de curta duración na que os participantes realizarán unha serie de actividades. Propoñerase así mesmo unha serie de exercicios para realizar no fogar, que posteriormente enviarán a través do correo electrónico para a súa corrección. Estes Talleres están dirixidos a aquelas persoas que xa realizaran os cursos ou que teñan coñecementos básicos sobre o taller ao que se queira asistir, polo que se reservará a participación neles a aquelas persoas que asistiran aos cursos correspondentes, impartidos no centro. Resulta preciso facer esta distinción, para que as sesións sexan dinámicas e así poder reforzar ou ver máis aspectos e/ou contidos diferentes.

Preténdese fomentar ademais o uso do “Aula de transmisión de coñecemento”, na que se dispoñen todos os días da semana, de nove ordenadores, para uso e goce individual, estando os profesores de taller en caso de xurdir dúbidas. Os obxectivos deste Talleres de reforzo son:

- Preservar e mellorar as habilidades cognitivas das persoas maiores.
- Preservar, recuperar e activar habilidades e coñecementos sobre novas tecnoloxías.
- Fomentar e incentivar a capacidade de traballo autónomo.
- Adquirir hábitos novos de aprendizaxe.
- Aumentar a motivación polo uso das novas tecnoloxías .
- Reforzar os contidos dos cursos para afianzar coñecementos.
- Manter aos participantes socialmente activos.

Esta serie de Talleres de reforzo distribuirase da seguinte maneira:

Taller de reforzo de Internet
(3 edicións) Duración 2 horas
12 Maio / 11:00-13:00
26 Maio /11:00-13:00
16 Xuño /11:00-13:00

Taller de reforzo de Móbil/Tablet
(2 edicións) Duración 2 horas
19 Maio/11:00-13:00
9 Xuño /11:00-13:00

Taller de reforzo de Facebook
(1 edicións) Duración 2 horas
23 Xuño /11:00-13:00