CURSOS e TALLERES dirixidos aos MAIORES da PROVINCIA de LUGO para a PROMOCIÓN da súa AUTONOMÍA PERSOAL

ACTUACIÓN: Promoción da autonomía persoal dos maiores da provincia

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Fundación Tic - IN LUGO - Centro de Innovación Social
C/ Frei Plácido Rei Lemos 2ª planta S/N – 27004 Lugo (Galicia)

Teléfono: 982 225 186

INFORMACIÓN E INSCRICIÓNS

Actuación: Promoción da autonomía persoal dos maiores da provincia

O obxectivo destes cursos e talleres é ser un estímulo para usar as novas tecnoloxías, facendo conscientes aos participantes das utilidades e dos beneficios que estas lles poden proporcionar: actividades útiles ademais de amenas e gratificantes.

Un aliciente importante para as persoas maiores, empregar as novas tecnoloxías no seu propio fogar, en todas as súas vertentes, favorecendo deste xeito a súa autonomía persoal, a adquisición de habilidades e a mellora e preservación das súas capacidades cognitivas e funcionais, fomentando así o envellecemento activo.

AULA DE TRANSMISIÓN DE COÑECEMENTO
Nas instalacións do InLugo (Fundación TIC) existe un aula interactiva con material informático e conexión a Internet a disposición de todas aquelas persoas maiores que o desexen.             
Así mesmo, empregarse para realizar actividades de reforzo dos coñecementos adquiridos nos diferentes cursos realizados (ver final documento).                                           
                                              
TITORÍAS PERSONALIZADAS
(Previa Cita)
As persoas que precisen axuda con respecto ás novas tecnoloxías, poderán achegarse ao centro para tentar resolver as súas dúbidas.
Nas datas e horas especificadas, os profesores do INLUGO, resolverán dúbidas tecnolóxicas a todos os maiores que o precisen, de xeito individualizado.


AS INSCRICIÓNS ABRIRANSE O 23 DE XANEIRO DE 2016 ÁS 12:00H.

LISTADO DE CURSOS

21 - Escribe no ordenador empregando un editor de texto (Apuntamentos básicos de mecanografía e uso de WordPad)

CELEBRACIÓN: 3, 4, 5 e 6 ABRIL / 11:00-13:00 / 6 horas

15 prazas (1 edición). Duración 8 horas 3,4,5 e 6 ABRIL / 11:00-13:00 Trátase de dar a coñecer a ferramenta gratuíta que ofrece Windows para poder realizar un documento escrito, con actividades de mecanografía mediante xogos interactivos que farán mellorar a soltura na escritura dos participantes, aprendendo a desenvolverse cun editor de texto sinxelo: - Gardar, abrir e imprimir un documento. - Escribir un texto e darlle formato. - Cambiar o formato (cor, tamaño de letra aliñación, sangría...). - Copiar, mover e cortar un texto. - Inserir unha imaxe ou un obxecto. Saber utilizar o ordenador axuda aos maiores en moitas facetas das súas vidas, axudando incluso a combater a ansiedade, a soidade ou os sentimentos negativos, que diminúen entre as persoas maiores capaces de participar nas redes sociais, chatear, enviar correos, ... polo que este curso permitirá ao alumno afacerse ao ordenador e ao teclado, aprendendo unhas nocións básicas para redactar un e-mail ou escribir unha carta ou calquera outro documento.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

22 - Taller: Exercicio mental co ordenador (Memoria, atención e outras capacidades: estimulación cognitiva co ordenador persoal)

CELEBRACIÓN: 3, 4, 5 e 6 ABRIL / 16:30-18:30 / 6 horas

10 prazas (1 edición). Duración 8 horas
3,4,5 e 6 ABRIL  / 11:00-13:00
Con este Taller preténdese empregar o ordenador e as múltiples propostas existentes na rede para a prevención do deterioro cognitivo do colectivo que conforman as persoas maiores da provincia de Lugo. O uso de novas tecnoloxías pode permitirnos a realización de actividades de estimulación cognitiva de xeito online, ou a través de programas e xogos que de maneira gratuíta podemos descargar no noso ordenador.
As actividades a realizar neste Taller serán moi dinámicas, permitindo gran flexibilidade na planificación das mesmas. Poderemos traballar diversas capacidades cognitivas, entre outras: Atención e concentración, Memoria, Funcións Executivas, Percepción e Recoñecemento, Linguaxe ou Cálculo.
Os participantes deste Taller sairán do mesmo coñecendo moitas das múltiples propostas que se atopan na rede para aplicalas no seu fogar, mellorando así a súa autonomía persoal e previndo dentro do posible o deterioro cognitivo derivado da súa idade.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

23 - Taller de Memoria Dixital Lugo (Enriquecendo a memoria do pasado)

CELEBRACIÓN: / 2 horas

10 prazas (3 edicións). Duración 2 horas
10 FEBREIRO / 11:00-13:00
10 MARZO / 11:00-13:00
7 ABRIL / 11:00-13:00
Os obxectivos deste taller son fomentar recordos e con iso potenciar a memoria, dando a coñecer a páxina web www.memoriadixitallugo.es , e o seu funcionamento, para así poder continuar co labor de recollida de imaxes antigas da provincia de Lugo, para tentar formar un banco de imaxes e recordos dos nosos maiores. Ademais farase un breve repaso de internet, correo electrónico e almacenamento de arquivos para afianzar os coñecementos adquiridos durante os cursos, indicando aos participantes como facer para enviar fotografías ou vídeos que desexen compartir en dita web.
Neste taller os participantes deberán traer unha ou máis fotos antigas, que serán dixitalizadas e comentadas para fomentar a sociabilidade e interactividade entre os alumnos.
Analizaranse e comentaranse as diferentes fotografías aportadas polos participantes, lembrando anos pasados e conformando lembranzas propias da nosa provincia e da nosa xente.

PRAZAS CUBERTAS. INSCRIPCIÓN COMO RESERVA

TALLERES TECNOLÓXICOS DE REFORZO

Tendo en conta ás peticións da maioría dos usuarios de repetir e de facer os cursos de máis duración,  os venres en horario de mañá impartiranse unha serie de talleres curtos, en sesións de dúas horas, para mellorar e continuar coa aprendizaxe, afianzando e potenciando os coñecementos adquiridos nos cursos realizados, nunhas sesións de curta duración na que os participantes realizarán unha serie de actividades. Propoñerase así mesmo unha serie de exercicios para realizar no fogar, que posteriormente enviarán a través do correo electrónico para a súa corrección. Estes Talleres están dirixidos a aquelas persoas que xa realizaran os cursos ou que teñan coñecementos básicos sobre o taller ao que se queira asistir, polo que se reservará a participación neles a aquelas persoas que asistiran aos cursos correspondentes, impartidos no centro.  Resulta preciso facer esta distinción, para que as sesións  sexan dinámicas e así poder reforzar ou ver máis aspectos e/ou contidos diferentes.

Preténdese fomentar ademais o uso do “Aula de transmisión de coñecemento”, na que se dispoñen todos os días da semana, de nove ordenadores, para uso e goce individual, estando os profesores de taller en caso de xurdir dúbidas. Os obxectivos deste Talleres de reforzo son:

-                Preservar e mellorar as habilidades cognitivas das persoas maiores.
-                Preservar, recuperar e activar habilidades e coñecementos sobre novas tecnoloxías.
-                Fomentar e incentivar a capacidade de traballo autónomo.
-                Adquirir hábitos novos de aprendizaxe.
-                Aumentar a motivación polo uso das novas tecnoloxías .
-                Reforzar os contidos dos cursos para afianzar coñecementos.
-                Manter aos participantes socialmente activos.

Esta serie de Talleres de reforzo distribuirase da seguinte maneira:

Taller de copia de arquivos
(1 edicións) Duración 2 horas
24  FEBREIRO  / 11:00-13:00

Taller de reforzo de Internet
(3  edicións) Duración 2 horas
27 XANEIRO / 11:00-13:00
6 FEBREIRO /16:30-18:30
20 MARZO /16:30-18:30

Taller de reforzo de Móbil/Tablet
(3 edicións) Duración 2 horas
3 FEBREIRO/11:00-13:00
13 FEBREIRO /16:30-18:30

Taller de reforzo de Redes Sociais
(1 edicións) Duración 2 horas
6 MARZO / 16:30-18:30

Taller de Youtube
(1 edicións) Duración 2 horas
17 MARZO / 11:00-13:00

Taller de reforzo de correo electrónico
(1 edición) Duración 2 horas
17 FEBREIRO / 11:00-13:00